[ux_slider] [ux_image id=”733″] [ux_image id=”726″] [ux_image id=”734″] [ux_image id=”729″] [ux_image id=”731″] [ux_image id=”725″] [ux_image id=”724″] [ux_image id=”727″] [ux_image id=”738″] [ux_image id=”737″] [ux_image id=”736″] [ux_image id=”735″] [/ux_slider]

จุดมุ่งหมายเพื่อฝึกอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและผู้ปกครองในชุมชน เน้นให้มีการฝึกอาชีพที่เหมาะสมสำหรับท้องถิ่นของตน เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพและเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนมีวิชาชีพติดตัวและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

พร้อมทั้งเปิดศูนย์การเรียนรู้ให้กับบุคคลที่สนใจได้เข้ามาศึกษา

กิจกรรมที่ทำในโครงการได้แก่ การทำทุเรียนทอด การทำปลาดุกร้า การนำถัวครกมาแปรรูป ฯลฯ