[ux_slider] [ux_image id=”754″] [ux_image id=”755″] [ux_image id=”756″] [ux_image id=”758″] [ux_image id=”759″] [/ux_slider]

สนับสนุนให้นักเรียนที่มีฐานะยากจน ในถิ่นทุรกันดารได้รับการศึกษาต่อ ตามความสามารถและกลับไปช่วยพัฒนาชุมชนในถิ่นทุรกันดาร

กิจกรรมที่สำคัญ คัดเลือกนักเรียนที่เรียนจบชั้น ป.6 เข้าเป็นนักเรียนพระราชานุเคราะห์