[ux_slider] [ux_image id=”799″] [ux_image id=”800″] [/ux_slider]

ส่งเสริมความรู้ และทักษะทางด้านสหกรณ์ และสร้างลักษณะนิสัยที่สอดคล้องกับอุดมการณ์สหกรณ์ให้แก่เด็กนักเรียน

กิจกรรมสำคัญ

๑. จัดการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์

๒. จัดให้มีกิจกรรมสหกรณ์ภาคปฏิบัติ เช่น กิจกรรมร้านค้า กิจกรรมออมทรัพย์ และกิจกรรมการเกษตร เพื่อเป็นการฝึกทักษะของนักเรียนในการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ตามความพร้อมของโรงเรียน

๓. ถ่ายทอดความรู้การทำบัญชีครัวเรือนแก่นักเรียนและผู้ปกครอง

๔.เปิดแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ให้กับชุมชน