เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งกับ     ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านการบินไทย อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำรวจพื้นที่จุดบอด ที่ยังไม่มีการจัดการศึกษา และจัดการศึกษาให้กับประชาชน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ได้รับสั่งการจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชานแดน จึงได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ดังกล่าวในเขตรับผิดชอบ

จากการสำรวจพบว่า ห้องเรียนพิเศษบ้านตะแบกงาม ขึ้นกับโรงเรียนบ้านปากทรง สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมควรจัดตั้งเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกลอยู่ในถิ่นทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก โรงเรียนบ้านปากทรงไม่สามารถจัดครู มาจัดการเรียนการสอนได้ และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ได้จัดกำลังพลมาทำหน้าที่ครู จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ปี 2534 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียน 35 คน

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 จึงเสนอห้องเรียนพิเศษบ้านตะแบกงาม จัดตั้งเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนขึ้น ซึ่งกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้อนุมัติให้จัดตั้งเมื่อ  17 กุมภาพันธ์ 2557 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม” เปิดทำการเรียนการสอนเป็นทางการเมื่อ 16 พฤษภาคม 2557 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 91 คน

ปี 2559 นางสุวรรณ ตันตระเธียร ได้มีจิตเมตตาเข้ามาอุปถัมภ์โรงเรียนโดย ได้บริจาคทรัพย์สินส่วนตัวมูลค่า 7,061,986.45 บาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน และปรับปรุงอาคารประกอบต่างๆ และเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2560 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม เป็น “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม(ตันตระเธียรอุปถัมภ์)”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร  จำนวน  1  ครั้ง  ดังนี้
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่  22 กันยายน 2560  

ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด  20  ไร่  1 งาน  80  ตารางวา
 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันกิจ
ปรัชญา   สร้างภูมิปัญญา  พัฒนาคุณภาพชีวิต  สัมฤทธิผลความมั่นคง

อัตลักษณ์โรงเรียน
เรียนดี   กีฬานำ   คุณธรรมเชิดชู   เรียนรู้วัฒนธรรม  น้อมนำโครงการตามพระราชดำริฯ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม (ตันตระเธียรอุปถัมภ์) มีระบบการบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที่เน้นผุ้เรียนเป็นสำคัญ ทั้ง 8กลุ่มสาระ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข มีสุขด้วยคุณธรรม นำสู่ความมั่นคงของพื้นที่บริเวณชายแดน และการพัฒนางานโครงการตามพระราชดำริฯ

พันธกิจ
1.พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้สอดคล้องกับโครงการตามพระราชดำริ
2. ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ยึดหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 4.พัฒนาศักยภาพของครูให้ได้มาตรฐานของสถานศึกษา 5.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม 6.ส่งเสริมความมั่นคงบริเวณแนวชายแดน
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน   ม่วง-ขาว
จำนวนครูทั้งหมด   13  คน
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน