[ux_slider] [ux_image id=”718″] [ux_image id=”716″] [ux_image id=”717″] [/ux_slider]

ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กทารกแรกเกิดจนถึง 3 ปี ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ได้รับบริการที่เหมาะสมและได้รับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ส่งเสริมสึขอนามัยของนักเรียนในทุกด้าน เช่น อนามัยช่องปากและฟัน เป็นต้น

กิจกรรมที่สำคัญ ร่วมกับ จนท.อนามัยในพื้นที่ให้ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขอนามัยแก่หญิงมีครรภ์และ สสน. อาหารเสริม วิตตามินให้กบหญิงมีครรภ์ และดูแลสุขอนามัยของนักเรียน