[ux_slider] [ux_image id=”781″] [ux_image id=”782″] [ux_image id=”779″] [ux_image id=”784″] [ux_image id=”778″] [ux_image id=”780″] [/ux_slider]

ปลูกฝังให้เด็กนักเรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

กิจกรรมที่สำคัญ          

จัดการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน , ให้ความรู้แก่ประชาชน  เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยสาธิตและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก , จัดทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพสำหรับใช้ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ,