[ux_slider] [ux_image id=”721″] [ux_image id=”720″] [/ux_slider]

กิจกรรมในโรงเรียน

๑. ดื่มน้ำเสริมไอโอดีนเป็นประจำทุกวัน

๒. ส่งเสริมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนปรุงอาหารกลางวันเป็นประจำทุกวัน

๓. เฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีน โดยตรวจคอพอกในเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน

๔. อบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเรื่องโรคขาดสารไอโอดีน

 

กิจกรรมในหมู่บ้าน

๑. อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคขาดสารไอโอดีน

๒. รณรงค์การใช้เกลือเสริมไอโอดีนหรือหยดไอโอดีนในน้ำปลาสำหรับปรุง