มรส.ร่วมมือ กก.ตชด.41 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการและพัฒนาเว็บไซต์

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565  ผศ.ดร วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “โครงการการจัดการและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน” โดยมีผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 22 คน จาก 11 โรงเรียน ณ ห้องปฏิบัติการการเงินและการธนาคาร B406 ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 จัดโดยกองบริการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูในด้านทักษะเว็บไซต์ และงานด้านประชาสัมพันธ์ นายอรุณ หนูขาว ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองบริการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์และงานด้านประชาสัมพันธ์ จึงจัดอบรมโครงการในครั้งนี้ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม (ตันตระเธียรอุปถัมภ์) ได้มอบหมายให้ ส.ต.ต.หญิงเกสินี เพ็ชรหนูน และ ส.ต.ต.หญิงภัชราภรณ์ นาแซง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ทำให้ได้เพิ่มศักยภาพของครูในด้านเว็บไซต์ และในด้านงานประชาสัมพันธ์ ส.ต.ต.หญิงเกสินี เพ็ชรหนูน … Continue reading มรส.ร่วมมือ ...

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงามจัดงานไหว้ครู

เมื่อวันที่ 16 ถิมุนายน 2565 ที่ผ่านมาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงามจัดงานไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนสามารถทำให้เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในฐานะที่เป็นศิษย์มีครูเหมือนกัน เป็นการสร้างศิษย์ให้มีความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้เรียนมา กล้าแสดงออกไม่เก็บตัวทำให้มีความรู้กว้างขวางและเข้าใจในพิธีกรรมเช่นนี้อย่างชัดเจนและเกิดความสบายใจหากได้ทำสิ่งใดผิดพลาดไป ก็จะได้เป็นการขอขมาครูไป

ครูโรงเรียนบ้านตะแบกงามเข้าร่วมโครงการการจัดการและพัฒนาเว็บไซต์

ส.ต.ต.หญิงเกสินี เพ็ชรหนูน และ ส.ต.ต.หญิงภัชราภรณ์ นางแซง ได้เข้าร่วมโครงการการจัดการและพัฒนาเว็บไซต์ วันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี