1. ร.ต.ต.วัลลภ แสงจันทร์       ครูใหญ่
2. ด.ต.นิคม สุวรรณกิจ         ผู้ช่วยครูใหญ่ ครูฝ่ายงานวิชาการแลการเงิน
3. จ.ส.ต.สวัสดิ์ ชัยณรงค์        ครูฝ่ายงานธุรการ
4. จ.ส.ต.สิทธิศักดิ์ แสงศรี       ครูฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
5. ส.ต.อ.จรินทร์ คงพรหม       ครูฝ่ายงานกิจกรรมและครูฝ่ายงานปกครอง
6. ส.ต.อ.หญิงสุภาพร ไชยเดช    ครูผู้ช่วยฝ่ายงานธุรการและครูผู้ช่วยฝ่ายงานกิจกรรม
7. ส.ต.ต.หญิงเกสินี เพชรหนูน    ครูฝ่ายงานพัสดุและครูผู้ช่วยฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
8. ส.ต.ต.หญิงภัชราภรณ์ นาแซง  ครูผู้ช่วยฝ่ายงานธุรการ
9. นางชนัดดา ศักดิ์เจริญ          ผู้ดูแลเด็ก
10. น.ส.นันท์นภัส แก้วช่วย        ผู้ดูแลเด็ก
11. น.ส.ณิชาภัทร ทองขาว        ประจำห้อง USO-NET
12. น.ส.สุพรรณี แก้วสอาด        ครูโรงเรียนคู่พัฒนา
13. น.ส.จุฑามาศ อยู่ม่วง         ครูอัตราจ้าง อบจ.