มรส.ร่วมมือ กก.ตชด.41 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการและพัฒนาเว็บไซต์

0 Comments

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565  ผศ.ดร วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “โครงการการจัดการและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน” โดยมีผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 22 คน จาก 11 โรงเรียน ณ ห้องปฏิบัติการการเงินและการธนาคาร B406 ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 จัดโดยกองบริการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูในด้านทักษะเว็บไซต์ และงานด้านประชาสัมพันธ์

นายอรุณ หนูขาว ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองบริการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์และงานด้านประชาสัมพันธ์ จึงจัดอบรมโครงการในครั้งนี้

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม (ตันตระเธียรอุปถัมภ์) ได้มอบหมายให้ ส.ต.ต.หญิงเกสินี เพ็ชรหนูน และ ส.ต.ต.หญิงภัชราภรณ์ นาแซง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ทำให้ได้เพิ่มศักยภาพของครูในด้านเว็บไซต์ และในด้านงานประชาสัมพันธ์

ส.ต.ต.หญิงเกสินี เพ็ชรหนูน ,ส.ต.ต.หญิงภัชราภรณ์ นาแซง /เขียนข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published.