หมู่ที่ ๗        ตำบล ปากทรง    อำเภอ พะโต๊ะ
จังหวัดชุมพร      ไปรษณีย์ ๘๖๑๘๐           โทรศัพท์                โทรสาร